ARCHITECTS & ASSOCIATES CO.,LTD.

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ SET โดยคุณปราการ จันทรสมบูรณ์

ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการ SET โดยคุณปราการ จันทรสมบูรณ์ บริษัท A&A ได้รับการเรียนเชิญสัมภาษณ์และถ่ายภาพสถาปนิกผู้ออกแบบ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนิตยสาร Builder News นิตยสารรายเดือนซึ่งเกี่ยวกับวงการการออกแบบก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื่อนำมาประกอบเป็นบทความในคอลัมน์ Talk to Talk ของนิตยสาร ในช่วงวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2558